گفتگو با داوود بیدل در نشریه روزانه جشنواره مقاومت