«پایان نامه» مورد توجه مخاطبان سینما میلاد قرار گرفته است