معمولاً نقشی را می‌پذیرم که قبلا آن را تجربه نکرده باشم!