کلاهداری: اگر سماجت و جسارتم نبود، «پایا‌ن‌نامه» ساخته نمی‌شد