شمقدری:هدف ما آشتی مخاطب با سینما بود/ صادقی: به وعده خود عمل کردیم