سفره دل بازیگران «روزگاری عشق و خیانت» در جشنواره مقاومت باز شد