«روزگاری عشق و خیانت» سیاسی است اما نه سیاسی حزبی و گروهی