گفتگو با روح اله شمقدری در نشریه روزانه جشنواره مقاومت