«پایان‌نامه» نشان از شجاعت مجموعه تولید‌کننده آن دارد