قوانین و مقررات

سامانه اینترنتی آموزشگاه آزاد سینمایی مرآت هنر با هدف امکان برقراری ارتباط هر چه بهتر علاقه مندان و هنرجویان سینمایی طراحی و راه اندازی شده است.

کلیه متقاضیان می توانند با مراجعه به این سامانه در دوره های آموزشی حضوری و مجازی ثبت نام نموده و ضمن پرداخت اینترنتی هزینه های مربوطه از فرآیند های مورد نظر در دوره آموزشی آگاهی یابند.

شایان ذکر است کلیه متقاضیان در صورت طی نمودن فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی مقتضی است در صورتی که ظرف مدت یک هفته کاری با ایشان تماسی حاصل نشد، نسبت به پیگیری تلفنی از ثبت نام خویش اقدام نمایند.

در صورت درخواست هرگونه تغییری پس از ثبت نام آنلاین در دوره های آموزشی، تا ۴۸ ساعت پس از آن می توانید به صورت تلفنی و یا از طریق بخش تماس با ما درخواست خود را ارسال نمایید.

از کلیه متقاضیان دوره حضوری قبل از برگزاری دوره مصاحبه به عمل خواهد آمد.

شرایط و ضوابط برگزاری دوره های آموزشی دقیقا منطبق بردستورالعمل های مصوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد که در ذیل درج گردیده است.

آیین نامه آموزشگاه های سینمایی

به استناد اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی و دراجرای بند های هفدهم و بیست و دوم ماده دو قانون اهداف وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با اشاره به ماده بیست و پنج مصوب ٢٧/۶/٧۵ شوراهای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی آئین نامه نحوه صدور مجوز تأسیس مؤسسات ، شرکتها و مراکزآموزش آزادسینمایی و سمعی و بصری و نظارت برفعالیت آنها به شرح ذیل به تصویب وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی رسید .

ماده ١ :

” آموزشگاه آزادسینمایی و سمعی و بصری ” به مکانی اطلاق می گردد که برای آموزش و پرورش استعداد های علاقه مند به فراگیری یکی ازشاخه های فعالتهای سینمایی و سمعی و بصری تشکیل و با هدف ”  گسترش ” دانش و نیروی انسانی سینمایی و سمعی و بصری کشوربراساس مفاد این آئین ناممه تأسیس می شود .

ماده ٢ :

هرگونه فعالیت و اقدام درجهت آموزش فعالیتهای سینمایی و سمعی و بصری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازخصوصی و یا وابسته بـه دولت ، بنیاد ها و نهاد های انقلاب اسلامی منوط بـه اخذ پروانـه فعالیت از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد .

تبصره : مراکزی که قبل ازتصویب و ابلاغ این آئین نامه ایجادشده اند باید ظرف شش ماه شرایط خود را با این آئین نامه تطبیق دهند .

ماده ٣ :

متقاضی پروانه فعالیت درشهرستانها باید مدارک مربوط را جهت بررسی و اظهارنظربه اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان مربوطه تحویل نماید ”  تا ضمن ارائه نظریه ازآن طریق جهت صدور مجوز مورد نظز ” به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی  ارسال گردد .

ماده ۴ :

متقاضیان پروانه فعالیت باید دارای شرایط ذیل باشد .

بند ١ :  تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

بند ٢ :  معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران .

بند٣ :  متدین به یکی ازادیان شناخته شده درقانون اسا سی جمهوری اسلامی ایران .

بند ۴ :  داشتن اهلیت قانونی و عدم اشتهاربه فساد اخلاقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

بند۵ :  نداشتن محکومیت کیفری که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد .

بند۶ :  انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم .

بند٧ :  داشتن اطلاعات مفید دررابطه با زمینه فعالیت مربوطه .

بند٨ :  داشتن حداقل مدرک لیسانس و یا معادل آن .

بند ٩ :  حداقل سن ٢۵ سال .

بند ١٠ :  متأهل .

تبصره ١ :  هرگاه متقاضی پروانه فعالیت شخص حقوقی باشد ، پروانه فعالیت بنام شخصیت حقوقی صادرگردیده و مدیرعامل یا مسئول مربوطه باید دارای شرایط فوق الذکر باشد .

تبصره ٢ :  برای هرشخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک پروانه فعالیت آموزشگاه صادرنمی گردد .

ماده ۵ :

مراکز موضوع این آئین نامه باید یک نفر را بعنوان مدیر آموزش که دارای شرایط ذیل باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند .

بند ١ :  مدرک لیسانس در یکی از رشته های سینمایی و سمعی و بصری .

بند ٢ :  درصورت نداشتن هر یک از مدارک تحصیلی مذکور در بند یک ، داشتن حداقل ١٠ سال سابقه کارمفید سینمایی و سمعی و بصری که به تأئید مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی رسیده باشد .

بند ٣ :  شرایط موجود در بند های ( ١ – ٢ – ٣ – ۴ – ۵ – ۶- ٩ – ١٠ ) ماده چهار آئین نامه

تبصره ١ :  درصورتیکه صاحب پروانه فعالیت یا مدیر عامل حائز شرایط ماده فوق باشد می توان همزمان مدیر آموزش نیز گردد .

تبصره ٢ :  مدرسین اینگونه مراکز نیز باید دارای شرایط موجود درماده پنج باشند .

ماده ۶ :

مهلت متقاضی جهت تأسیس و راه اندازی و بهره بـرداری آموزشگاه ازتاریخ صدور مـوافقتنامه موقت بـه مدت شش ماه می باشد و چنانچه متقاضی دراین مدت اقدام به ایجاد و راه اندازی مرکزمذکورننماید موافقتنامه صادره ازدرجه اعتبارساقط می گردد .

تبصره :  پروانه فعالیت دائم زمانی صادرمی گردد که مرکزمذکور راه اندازی شده و یک دوره آموزشی را نیز سپری نماید .

ماده ٧ :

متقاضی باید محل مناسب و دارای تجهیزات کافی راکه ازلحاظ فنی مورد تأئید کارشناسان مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی باشد جهت محل آموزشگاه معرفی نماید .

تبصره :  شرایط عام و خاص محل آموزشگاه طی دستورالعملی توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تهیه خواهد گردید .

ماده ٨ :

پروانه فعالیت صادره قابل انتقال نبوده واعتبارآن ازتاریخ صدوربه مدت دوسال می باشد و صاحب پروانه فعالیت مکلف است پروانه مربوطه رادرمحل مناسب درمعرض دید مراجعین نصب ودر صورت تمایل به ادامه فعالیت باید حدا قل یکماه ازپایان مهلت مقرربرای تمدید پروانه اقدام نماید .

ماده ٩ :

چنانچه صاحب پروانه فعالیت شخص حقیقی باشد و فوت یا مهجورگردد پروانه فعالیت صادره ازدرجه اعتبارساقط گردیده و ادامه فعالیت مرکزمذکورجهت کارهای دردست اقدام تا پایان دوره قبل ازتاریخ فوت یا مهجوریت ادامه داشته و فعالیت مجدد آن موکول به انجام تشریفات قانونی اعضای وراثت و معرفی نماینده قانونی می باشد و نماینده قانونی می تواند جهت ادامه فعالیت ، شخصی را که دارای شرایط ماده چهاراین آئین نامه باشد را جهت اخذ پروانه معرفی نماید .

ماده ١٠ :

چنانچه صاحب پروانه فعالیت شخص حقوقی باشد و فوت یا مهجور گردد پروانه فعالیت تا معرفی مدیریت جدید موقتاً از درجه اعتبار ساقط گردیده و اعضاء هیأت مدیره یا مؤسس مکلف می باشند حداکثر ظرف مدت ١۵ روز مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده و برابر صورتجلسه مجمع، مدیری را که دارای شرایط ماده چهار این آئین نامه باشد به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی معرفی نمایند.

تبصره : در صورت عدم معرفی مدیر جدید در زمان مقرر ، پروانه فعالیت صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد.

ماده ١١:

برنامه آموزشی شامل مواد تدریس، شرح دروس ، منابع مدت دوره و ساعات آموزش ، مدرسین و ضوابط ثبت نام طی یک دستورالعمل توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماده بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تهیه خواهد گردید.

ماده ١٢:

درجه بندی مراکز موضوع این آئین نامه از لحاظ نوع فعالیت، تجیهزات، کادر تخصصی ، ضوابط داخلی اداره آموزشگاه بر اساس دستورالعمل هایی که از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ یان آئین نامه تهیه می گردد به درجات یک و دو مشخص شده و از فعالیت کلیه آموزشگاه های فاقد استاندارد از طریق مراجع انتظامی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ماده ١٣:

تعرفه خدمات آموزشی که جنبه عرضه عمومی دارد با توجه به کیفیت آموزشی و امکانات مراکز و دستورالعمل های مربوطه توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی بررسی و با توجه به درجه بندی مراکز اعلام می گردد.

ماده ١۴:

کلیه مراکز موضوع این آئین نامه برای هر مورد فعالیت جدید آمزوشی یا گسترش ملزم به اخذ مجوز لازم از مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی می باشند.

ماده ١۵ :

مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند هر سه ماه گزارش عملکرد خود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد کتباً به مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی اعلام نمایند.

ماده ١۶ :

مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به مساعدت لازم بانمایندگان اعزامی از سوی مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و یاادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها جهت نظارت بوده و برای تکمیل گزارشات باید اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهند تا جهت اتخاذ تصمیمات مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی منعکس گردد.

تبصره: نماینده یا نمایندگان مذکور باید دارای حکم معتبر و مشخص برای هر مرکز باشند و حدود اختیارات آنها توسط مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی طی یک دستورالعمل ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابلاغ این آئین نامه تنظیم و اعلام خواهد گردید.

ماده١٧ :

رسیدگی به تخلفات وشکایات مربوط به مراکزومفاداین آئین نامه و سایربخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و هرگونه اقدام در خصوص مراکز غیر مجاز توسط شورایی مرکب از رئیس مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی و یک نفر کارشناس و مسئول نظارت و یک نفر مشاور مرکز انجام خواهد شد و برحسب مورد یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ خواهد گردید.

١- اخطار کتبی

٢- تعلیق پروانه فعالیت از سه ماه تا یکسال

٣- لغو پروانه فعالیت

تبصره : درصورت عدم رعایت هریک ازموارد این آئین نامه و یا دستورالعملهای آموزشی و انضباطی عدم رعایت موازین مشخص شده آموزشگاه متخلف موقتاً برای یک دوره تعطیل و در صورت تکرار پروانه فعالیت صادره لغو می گردد.

ماده ١٨:

کلیه مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند با مجوز مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی هر دوره آموزش خود را شروع و در پایان گزارش دوره را ارسال نمایند.

ماده ١٩:

هر گونه ف عالیت تبلیغاتی و چاپی در زمینه آموزشگاه آزاد سینمایی و سمعی و بصری ( مراکز موضوع این آئین نامه ) باید با مجوز و تأیید مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی صورت پذیرد.

ماده ٢٠:

مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به رعایت کامل قوانین اداره اماکن نیروی انتظامی بوده و مکلف به همکاری با این واحدها می باشند.

ماده ٢١:

مستولین انتظامی بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی) نسبت به جلوگیری  از هر گونه فعالیت غیر مجاز مراکز موصوف اقدام خواهد نمود.

ماده ٢٢:

از تاریخ تصویب این آئین نامه مقررات و دستورالعمل ها یا دستوراتی که مغایر با این آئین نامه می باشد ملغی می گردد.

این آئین نامه در ٢٢ ماده و ١٠ تبصره تنظیم گردید و در تاریخ    ٢۶/١٢/٧٧      به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده مرکز گسترش و آموزش نیروی انسانی است.