«روزگاری عشق و خیانت» در بیان داستان موفق بوده است